ស្វែងរកយើង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋានរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធសកលដើម្បីកុមារនៅកម្ពុជា

ជាន់ទី៣, អាគារ De Castle Diamond.
ផ្ទះលេខ ១៥៨, ផ្លូវ ៣១៥,
សង្កាត់បឹងកក់ ២, ខ័ណ្ឌទួលកក,
រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា.
ទួរស័ព្ទលេខ៖ +855 92 741 797
ទូរស័ព្ទដៃលេខ៖ +855 15 741 797
អ៊ីម៉ែល៖ pharin@globalallianceforchildren.org

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

ឧបត្ថម្ភដោយ