ការក្លាយជាដៃគូនៃរបស់ Family Care First

ដៃគូដំបូងរបស់ FCF មានភាពរីករាយក្នុងការផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការគាំទ្រ និងខិតខំស្វែងរកយ៉ាងសកម្មអ្នកដទៃទៀតដែលចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យអនុវត្ត Family Care First។ មានឱកាសនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់សម្រាប់ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់ដៃគូ រួមមាន ៖

  • ដៃគូធនធាន - សម្លឹងមើលការចំណាយថវិកាដើម្បីបង្កើនវិធីសាស្ដ្រប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបតាមរយៈការខិតខំរួមគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរវិស័យ និងការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយរួមគ្នា។

  • អ្នកជំនាញចំណេះដឹង - ជាមូយនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការវាស់វែង ការវាយតម្លៃ ការស្រាវជ្រាវ និងការរៀនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជួយរៀបចំឲ្យមានមូលដ្ឋានភស្ដុតាង ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតថ្នាក់ប្រព័ន្ធ និងវាស់វែងលទ្ធផលកម្រិតថ្នាក់ប្រជាជន។

  • មេដឹកនាំសហគមន៍ - មានសុឆន្ទៈក្នុងការរួមចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ហើយសម្របនូវអាកប្បកិរិយាតាមចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចនូវទស្សនៈវិស័យរួមដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរ។
ឧបត្ថម្ភដោយ